the art of fire     process art       destruction         radical art        


bernard aubertin: livres brûlés & dessins de feu
livre brûlé et à brûler, 1962-1970livre brûlé

 dessin de feu, 1973dessin de feu, 1973combustionlivre brûlé, 1974